Kathmandu University News

Notice for Ph.D. Admission - Department of Environmental Science and Engineering , School of Science, KU

isms | 21 February, 2014 05:53

KATHMANDU UNIVERSITY

Dhulikhel

 

Notice for Ph.D. Admission

The Department of Environmental Science and Engineering, School of Science, Kathmandu University announces the availability of fellowships for conducting Ph.D. research in the field of “Sustainable Natural Resources Management and Climate Change” and specific topics dealing with:

 • Enhancing soil quality through adoption of agroforestry practices incorporating cultivation of non-timber forest products and medicinal/aromatic plants.
 • Water harvesting and management for sustainable/enhanced production and domestic use.
 • Prospects of enhancing soil and water conservation and land productivity through vegetative and low-cost bioengineering techniques.
 • Adaptation of farming systems to climate change through agricultural diversification.
 • Options for sustainable agricultural intensification to ensure food and livelihood security in mountain farming.

Eligibility criteria for admission into the Ph.D. program at the Department of Environmental Science and Engineering, School of Science, Kathmandu University are as follows:

 • A minimum of 17 years of prior education with a Masters (or M.Phil.) degree in Ecology, Environment, Natural Resources, Agriculture, Forestry or allied fields of study.
 • A minimum of 50% marks or 3.0 GPA (‘B’ average) in prior degree work.
 • Proven research capacity through scientific publications in peer-reviewed journals.
 • Prior research and or work experience in related fields.

Interested and eligible applicants are encouraged to apply at the Department of Environmental Science and Engineering (contact information below) by submitting a completed application form (available at the DESE webpage http://www.ku.edu.np/env/, downloads) along with the following documents:

 1.   Cover letter indicating the reason and motivation for pursuing a Ph.D. in the above topic areas
 2.   Attested copies of past academic records (high school, B.Sc., M.Sc./M.Phil.)
 3.   Copy of citizenship certificate for Nepali applicants; copy of passport for foreign applicants
 4.   Concept proposal (2-3) pages on one of the above or related topics

Applications are to be submitted to the Head, Department of Environmental Science and Engineering, by 31st May 2014.  Short-listed candidates will be called for interview and asked to present their proposals for Ph.D. research.  Selected candidate(s) will be registered and enrolled in the Ph.D. program by August 2014.  Priority will be given to female and/or applicants from disadvantaged/marginalized groups.  Fellowships will cover all tuition fees, field and laboratory research expenses and will include a nominal monthly stipend.

For further information or to submit an application contact:

Head, Department of Environmental Science and Engineering

School of Science, Kathmandu University
Dhulikhel-7, Kavre, Nepal [G.P.O. Box 6250, Kathmandu, Nepal]
Tel.: +977-11-661399/661511; Fax.: +977-11-661443;
E-mail: desehod@ku.edu.np

Invitation for Bids - School of Law

isms | 17 February, 2014 07:48

काठमाडौँ विश्‍वविद्यालय

धुलिखेल

स्कुल अफ ल भवन निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र आव्हान

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७०।११।०३)

यस विश्‍वविद्यालयको धुलिखेल बसपार्क स्थित अन्तर्राष्‍ट्रिय केन्द्र (केयूआईसी) परिसरमा स्कुल अफ ल को भवन निर्माण कार्य ठेक्‍काद्वारा गराउनु पर्ने भएकाले नेपाल सरकारबाट इजाजत प्राप्‍त ईच्छुक ठेक्‍केदारहरूबाट निम्न उल्लेखित शर्तहरुको अधिनमा रही गोप्य सिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्न हुन सम्बन्धित सबैका लागि यो परिमार्जित सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

१. बोलपत्र फारम रु. ५०००।– (पाँच हजार) फिर्ता नहुने गरी नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैक बनेपा शाखा, काभ्रेमा रहेको यस विश्‍वविद्यालयको खाता नं. ००५०२०१०२५००८५ मा जम्मा गरी सोको सक्‍कल भौचर संलग्न गरी यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले ३० दिन भित्र (२०७०।१२।०२) अन्तिम दिनको १२.०० बजेसम्म यस विश्‍वविद्यालयको स्कुल अफ ल, केयूआईसीबाट बोलपत्र फारम खरिद गर्न सकिने छ ।

२. बोलपत्रहरु ३१ औँ दिन (२०७०।१२।०३) दिनको १:०० बजे भित्र स्कुल अफ ल को कार्यालयमा बुझाईसक्नु पर्नेछ । प्राप्‍त बोलपत्रहरु सोही दिनको दिउसो ३:०० बजे यस विश्‍वविद्यालयमा बोलपत्रदाताहरू वा निजका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा खोलिनेछ । बोलपत्रदाताहरू वा निजका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति नभएमा पनि बोलपत्र खोल्ने काम रोकिने छैन ।

३. बोलपत्र दाखिला गर्दा कुल कबुल रकमको २.५ (साढे दुई) प्रतिशतले हुन आउने रकम नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैक बनेपा शाखा, काभ्रेमा रहेको यस विश्‍वविद्यालयको खाता नं. ००५०२०१०२५००८५ मा जम्मा गरी सोको सक्‍कल भौचर अथवा सो बराबरको रकमको यस विश्‍वविद्यालयको नाममा जारी गरिएको कम्तिमा ४ (चार) महिना अवधिको म्याद भएको नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्‍त वाणिज्य बैकबाट जारी गरिएको जमानत रकम बोलपत्र साथ संलग्न हुनु पर्नेछ ।

४. बोलपत्र दाताले आफनो बोलपत्रमा उपरोक्‍त भवन निमार्णका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति एवं योग्यता, सम्बन्धित उपकरणको उपलब्धता, वित्तिय स्रोत र अवस्था, विगतको कार्य सम्पादन, हाल निर्माण गरिँदै रहेका भवन वा भवनहरु एवम निजको कानूनी सक्षमता लगायतका प्रमाणित कागजपत्रहरु संलग्न गर्नु पर्नेछ ।

५. घटी वा बढी अङ्‍क बोलपत्रदातालाई पूर्ण वा आंशिक रुपमा निर्माण कार्य गर्न दिने वा नदिने सो संम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार यस विश्‍वविद्यालयमा सुरक्षित रहनेछ ।

६. रित नपुगेको, म्याद नाघी आएको र कुनै शर्त सहितको बोलपत्र उपर कुनै कार्यवाही हुनेछैन ।

७. बोलपत्र भर्दा दर रेट केरमेट नगरी प्रष्‍ट रुपमा अङ्क र अक्षर दुवैमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । अङ्क र अक्षरमा दर रेट भरेको फरक परेमा अक्षरलाई मान्यता दिइनेछ । एक पटक प्रस्ताव पेश गरेपछि पुनःशंसोधनमा भुल सुधार प्रस्ताव पेश गर्न पाईने छैन ।

८. बोलपत्रदाताले आफूले प्रस्तुत गरेको दर रेटमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगायत अन्य सम्पूर्ण करहरु समावेश गर्नु पर्ने छ ।

९. निर्माण स्थलसम्म सामानहरुको ढुवानी गर्दा स्वच्छ एवं शैक्षिक वातावरण कायम राखी ढुवानी गर्ने तथा निर्माण स्थलमा सवारी साधन (ट्रक, ट्रयाक्टर, जिप आदि) पुग्न नसक्ने भएकाले निर्माण स्थलसम्म व्यवस्थित रुपमा आवश्यक सामानहरु ओसार पोसार गर्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि बोलपत्रदाताले निर्माण स्थलको स्थलगत अध्ययन गर्नु अनिवार्य हुनेछ र बोलपत्रमा दर रेटहरु भर्दा निर्माण स्थलको राम्ररी अध्ययन गरेको तथा तोकिएको स्पेशिफिकेशन बुझी दर रेट भरेको मानिनेछ ।

१०. बोलपत्र सम्बन्धी कुनै कुरा बुझ्नु परेमा कार्यालय समय भित्र यस विश्‍वबिद्यालयको धुलिखेलस्थित स्कुल अफ ल को कार्यालयमा सम्पर्क राखी बुझ्न सकिनेछ ।

                                                         रजिष्ट्रार

काठमाण्डौँ विश्‍वबिद्यालय

फोन नः ०११ ४९०७३५

Invitation for a Seminar on "Air Quality Monitoring and Management (AQM) in Hong Kong"

isms | 17 February, 2014 07:41

EMMA west Offer for five 10 months scholarships for doctoral studies

isms | 17 February, 2014 07:35

EMMA west

Offer for five 10 months scholarships for doctoral studies

Emma-3 (2012) will select 5 candidates for a 10 month scholarship for doctoral studies at one of its EU partner universities. This will be an  “exchange” mobility, as the doctoral degree will have to be given by the home (Asian) university to which the candidate is already enrolled or will be enrolled before beginning of the mobility. This later university can be Emma partner (TG1 candidate) or any university of the Asian country of an Emma partner (TG2 candidates).

 1. You are enrolled in PhD/Doctoral studies at some university (partner or not), possibly close to defend you thesis, and your supervisor supports your wish to spend 10 months in some Emma partner laboratory where you or your supervisor can set up a research program in relation with the topic of your thesis. This will have to be explained in the recommendation letter of your supervisor.
 2. You are not already enrolled but contacted a possible supervisor at a (home) university where you can and will enroll before you come to EU. This future supervisor writes a letter that you will upload among your recommendation letters. This letter clearly explains what your potential (home) supervisor expects, ideally mentioning contacts with some potential host supervisor in some  partner laboratory.

In any case, when arriving at EU host you will have to be enrolled as a doctoral student at some Asian university that will have signed your Learning Agreement stating that your Emma-mobility will be recognized as part of your doctoral studies.

Applications are open from 23 January  2014 until 9 March 2014, 12:00 am UTC at

http://emma2013.ateneo.net/


Mobility will have to be ended by 14 July 2015 and will thus have to begin by September 2013 to get the full support, and in any case to begin by the end of December 2014.

Vacancy Announcement - Department of Natural Sciences -Kathmandu University

isms | 16 February, 2014 01:58

Rt. Hon'ble Vice President Mr. Paramananda Jha at KU

isms | 15 February, 2014 02:47

Rt. Hon'ble Vice President Mr. Paramananda Jha at KU

Dhulikhel, Kavre

Rt. Hon’ble Vice President of Nepal Mr. Paramananda Jha paid a gracious visit to Kathmandu University  Central Premises, Dhulikhel, on 11 February 2014. He observed class rooms, laboratories, canteen and library of the University. He interacted with the KU officials and expressed his satisfaction with the contribution of KU in providing high skilled human resources to the country in areas of Medicine, Engineering, Management, Science, Arts and Education.
 
 
 

Prof. Dr. Ram Kantha Makaju Shrestha, Vice Chancellor, welcomed Rt. Hon'ble Vice President and briefed about the University. He explained that out of total 13,000 current students of the University, 10 percent are foreign students and 60 percent are studying under the Medical Sciences programs in its constituent and affiliated colleges across the country. The Vice Chancellor also stressed that around 60 percent medical employees in Nepal today are KU graduates.

Registrar Prof. Dr. Bhola Thapa, Controller of Examinations Prof. Dr. Panna Thapa, Director of Affiliation Affairs Prof. Dr. Sanjay Nath Khanal, Director of Student Welfare Prof. Dr. Kanhaiya Jha and other faculties of the University were present in the program.


Faculty Required In School of Engineering

isms | 13 February, 2014 10:03

 Faculty Required

In

School of Engineering

Kathmandu University, School of Engineering, is seeking application from dynamic and qualified candidates who are willing to take up teaching assignment on full time contract basis in its departments.  

The minimum academic qualification required is available in School of Engineering Website.

Interested applicants are requested to send their application along with Curriculum Vitae (In CV two reference persons must be mentioned), 2 passport size photographs, testimonials (transcript and mark sheet from SLC to the last degree ) and copy of citizenship to the following address by  February 21, 2013.

Salary as per the rule of the University

Only short-listed candidates will be contacted for selection process.

Kathmandu University

Dhulikhel, Kavre

GPO: 6250, Kathmandu, Nepal

DoEEE Signs MoU with NTA

isms | 11 February, 2014 02:28

DoEEE Signs MoU with NTA

On 7 February 2014, the Department of Electrical and Electronics Engineering (DoEEE) signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Nepal Telecommunication Authority (NTA). The purpose of this MoU is to establish partnership between the two institutions to conduct study and research in the development of the telecommunication sector.

NTA will provide financial support to the DoEEE for study and research on development of Telecommunications/ICTs. The support will come in the form of an award for Graduate and Undergraduate students after completion of their Project Work and/or Theses/Dissertations.

Mr. Brajesh Mishra, Assistant Professor, DoEEE, and Mr. Bijay Kumar Roy, Deputy Director, NTA, signed the MoU on behalf of their respective organizations.

Notice - End Semester Examination 2014 for School of Science and Engineering (Seat Plan By SMS or Online)

isms | 04 February, 2014 10:03

Vacancy Announcement - Department of Biotechnology, Kathmandu University

isms | 04 February, 2014 09:57

Workshop on Outcomes-Based Pedagogical Process

isms | 04 February, 2014 04:45

Workshop on Outcomes-Based Pedagogical Process

A two-day Workshop on “Outcomes-Based Pedagogical Process” was organized in School of Engineering during 27-28 January 2014.  Fifteen faculty members from School of Engineering, School of Science and School of Medical Sciences participated in the Workshop , which covered such themes in pedagogy as  Planning for Learning: How and Why, Developing Learning Outcomes: Bloom's Taxonomy at Work,  Deciding on Classroom Activities, Making Classroom Teaching Effective,  and Developing Assessment Strategies.

Addressing the brief inaugural session of the Workshop, Prof. Dr. Ram Kantha Makaju Shrestha, the Vice Chancellor, underlined the need to update teaching-learning system in the University through more and more ICT-based approaches. Prof. Dr. Bhola Thapa, the Registrar, explained the significance of the Workshop and stressed the need to extend it in different phases with substantive input in the University’s mission for quality education.

The inaugural was attended by the Controller of Examinations, Associate Deans and Directors from the main campus.

In a brief closing session on the second day, Prof. Dr. Ramesh Kumar Maskey, Associate Dean, School of Engineering, awarded certificates to the participants. He extended vote of thanks to the facilitators and participants and shared a belief that the Workshop would have commendable impact in future activities of the faculties at large.  

 

 

Dr. Bal Chandra Luitel, Associate Professor, School of Education, and Hem Raj Kafle, Assistant Professor, School of Engineering, facilitated the sessions.

Humanities and Management Unit, School of Engineering, coordinated the two-day Workshop.

 

 

KU Main Campus Staff Team Wins Football Tournament

isms | 03 February, 2014 04:20

KU Main Campus Staff Team Wins Football Tournament

 

The Staff Football Team of KU main campus won the FOURTH KU-STAFF CUP 7’A SIDE FOOTBALL TOURNAMENT organized on 31 January 2014 by Kathmandu University High School (KUHS).

The main campus Team defeated KUHS staff team by 3-1 in the first game. In the final, it defeated KU Dhulikhel Hospital (KUDH) staff Team which had entered the final by beating KU School of Medical Sciences (KUSMS) staff Team.

 


The final match ended in a tie breaker after a goal-less draw in the regular and added times.

With the win, the main campus Team received the winner trophy and a cash prize of 10,000 rupees.

 

 

 

NORHED Project (SUNREM-Himalaya) Inception Meeting Held

isms | 02 February, 2014 05:56

NORHED Project (SUNREM-Himalaya) Inception Meeting Held

The NORHED Project with the acronym SUNREM-Himalaya, administered by the Aquatic Ecology Centre, School of Science, organized an Inception Meeting from 29-30 Jan 2014 in Mini Auditorium of CV Raman Block. SUNREM-Himalaya is a collaborative project among Norway, Nepal, Pakistan and Bhutan with focus on Sustainable Natural Resource Management for Climate Change Adaptation in the Himalayan Region to be implemented for a period of five years, with the possibility of extension for another five years subject to conditions.

At the Inception Meeting, all the partner institutions decided to hold a curriculum review workshop in the near future to analyze the climate change components into the course designed for Environmental Science and Environmental Engineering at respective institutions. Partners also decided on criteria and appropriate timings for the award of Ph.D. Fellowships, Small Grants for faculty members, and design of home page with the project name for knowledge management and transfer. Each partner will soon prepare a budgetary plan for Institutional Building, and also send request to the main partner in the South i.e., Kathmandu University to provide faculty for teaching climate change related courses in the other two institutions in the South viz., College of Natural Resources in Lobasa, Punakha; and Karakurum International University situated in Gilgit, Pakistan.

The Opening Session was chaired by Prof. Dr. BholaThapa, Registrar, who delivered a welcome speech on the occasion followed by Vote of Thanks by Prof. Dr. PannaThapa, Dean, School of Science.

 
Photo taken by Dr. Kishor Atreya, Visiting Faculty- DESE (front first from RHS)


Five-day Training Program on Data Analysis and Statistical Interpretation Using Computer Software

isms | 29 January, 2014 08:05

KATHMANDU UNIVERSITY
School of Science

Department of Natural Sciences

  Announces

 

Five-day Training Program on

Data Analysis and Statistical Interpretation Using Computer Software.

From:  Feb. 25, 2014 to March 3, 2014.

 

        Venue:  Kathmandu University, Dhulikhel

                                Time:

                                Session I: Theory 10:00 A.M. – 1:00 P.M.
                                Session II: Practical 2:00 P.M. –3:30 P.M.

We are building foundations of data analysis and statistical interpretation using computer software. Each class provides an in-depth look at a particular topic or set of topics related to data analysis, data modeling, statistics and probability. Participants will learn through practical applications. They are welcomed and encouraged to use challenges from their own research problems as learning tools during class discussions. Valuable tips and insights needed for the analysis of research data with the help of computer software will be given. A detailed manual illustrating all the steps will also be provided.

  Course Outline: This course gives an overview of various statistical tools used in descriptive and inferential statistics with the help of computer software. The students will be geared to deal with research problems ranging from effective collection and presentation of data to efficient and accurate analysis and interpretation. Design of experiments, correlation, regression and hypothesis testing are important constituents of research methodology. These along with several other topics will be dealt with in detail. The students will also have an orientation on data analysis with the help of computer software such as SPSS and spreadsheets such as EXCEL, especially designed for statistical analysis. A detailed manual illustrating all the steps of statistical analysis and its correct interpretation will also be provided.

 

Program Fee:

Students: Rs. 7000/- per applicant

Ph.D. Students/Teaching Assistants/Research Assistants/Lecturers: Rs. 7000/- per applicant

 

Register as soon as possible!! Only limited seats available!! Confirm your seats through the e-mail <drjdevkota@ku.edu.np> or <devkotajb@gmail.com>. Last Date for the submission of fee is 20 February 2014.  Delay in the submission of the fee will lead to cancellation of the seat.

 

Completed registration form with the Program Fee should be submitted by 20 February 2014 to:

 

Dr. Jyoti Upadhyaya
Professor and Head

Department of Natural Sciences
Mobile: 9841539845

 

 

Vacancy for the Position of Research Assistant - DEPARTMENT OF CIVIL AND GEOMATICS ENGINEERING

isms | 26 January, 2014 01:47

DEPARTMENT OF CIVIL AND GEOMATICS ENGINEERING

Vacancy for the Position of Research Assistant

Background:

Department of Civil and Geomatics Engineering has received a grant from International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD) for a year (2013-2014) for conducting project entitled “Strengthening Geospatial Infrastructure and Research Capacity at Kathmandu University”. The activities involve research support for students, geospatial application development and advanced remote sensing research. To support and smoothly conduct research activities, the Department calls application from enthusiastic and committed candidates for the position a Research Assistant.

Number of positions: One

Responsibilities:

 • ·         Develop geospatial web and mobile applications
 • ·         Conduct performance and scalability tests
 • ·         Application documentation
 • ·         Assist team leader in conducting remote sensing research activities
 • ·         Any other responsibilities assigned by team leader 
Qualification:

The candidate should have at least a Bachelor degree in Geomatics Engineering. In addition, the candidate must have good communication skills both in English and Nepali.

Skills and attributes required:

 • ·         Proven experience in developing geospatial web applications in PHP, together with an excellent knowledge of PostgreSQL/  PostGIS. Other languages such as Java, Python or ASP will be considered.
 • ·         Knowledge of Android/ IOS Programming development essential. Needs to have a creative approach to designing applications.
 • ·         Experience of OGCand W3C web standards is critical.
 • ·         Ability to organize own workload effectively and prioritize tasks.
 • ·         Proven knowledge in different remote sensing softwares like ENVI, ILWIS.
 • ·         Ability to work closely and communicate effectively with colleagues at all levels.
 • ·         Ability to prepare project proposals, progress reports, and others for submission to sponsors.

Appointment Term: February 2014 –July 2014 with possibility of extension for another six months

How to apply:

Interested candidates are requested to send their CVs (not more than 2 pages) with letter of interest explaining their competence to undertake a research task.

Candidate must email their application to shashish@ku.edu.np by 30th January 2014. Only short-listed candidates will be called in for interview.

 

 

«Previous   1 2 3 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 49 50 51  Next»
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb